فال حافظ : ابتدا نیت کنید

فال حافظ : آنلاین با معنی اصلی

فال حافظ شیرازی

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی. ضمن اینکه شاید بهتر باشد برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم!


سپس روی عکس بالا کلیک کنید.