فال عطسه طالع بینی عطسه

فال عطسه

فال عطسه

فال عطسه


امام صادق ( ع ) می فرماید : هر شخصی عطسه کند و دست خود را بر روی بینی خود قرار دهد و بگوید: الحمدلله رب العالمین کثیرا"کما هو اهلُهُ و صلی الله علی محمدٍ النبی و اله و سلم از سمت او مرغی که از ملخ کوچکتر و از مگس بزرگتر است به سمت عرش خداوند میرود و در زیر عرش برای او تا روز قیامت استغفار می نمایدفال عطسه روز شنبه :


عطسه روز شنبه
ساعت
روز خوب میگذرد
۶-۷
مواظب کارهایت باش
۷-۸
مطمئن باش دوستت دارد
۸-۹
خوشحالی
۹-۱۰
نامه دریافت میکنی
۱۰-۱۱
دعوا میکنی
۱۱-۱۲
دیدار
۱۲٫۱۳
دیدار با کسی
۱۳-۱۴
یک اتفاق بد
۱۴-۱۵
مهربانی می بینی
۱۵-۱۶
یک روزخوب و عالی
۱۶-۱۷
به تو قکر میکند
۱۷-۱۸
برای او ارزشمندی
۱۸-۱۹
کمکش کن
۱۹-۲۰
دیدار غیر منتظره
۲۰-۲۱
درباره تو صحبت میکند
۲۱-۲۲
درباره تو صحبت کرده
۲۲-۲۳
در خواب تو را می بیند
۲۳-۲۴

فال عطسه روز یکشنبه :


عطسه روز یکشنبه
ساعت
کمی صبر کن
۶-۷
امروز خوشحالی
۷-۸
دیدار
۸-۹
می خواهد تو را ببیند
۹-۱۰
باتوصحبت میکند
۱۰-۱۱
دوستت دارد
۱۱-۱۲
مواظب خودت باش
۱۲٫۱۳
به گذشته فکر کن
۱۳-۱۴
زیبا به نظر می رسد
۱۴-۱۵
عجله در دوستی داری
۱۵-۱۶
در کارهایت کمی ناراحتی
۱۶-۱۷
در کارهایت به تو کمک می کند
۱۷-۱۸
صبور باش
۱۸-۱۹
منتظر باش
۱۹-۲۰
خیانت می کنی
۲۰-۲۱
صحبت در مورد توست
۲۱-۲۲
به رفتارت اهمیت می دهد
۲۲-۲۳
خواب خوشی می بینی
۲۳-۲۴

فال عطسه روز دوشنبه :


عطسه روز دوشنبه
ساعت
روز بدی داری
۶-۷
همان می آید
۷-۸
زدست۱ نفر ناراحت می شوی
۸-۹
به تو فکرمیکند
۹-۱۰
دیداربا کسی که دوستش داری
۱۰-۱۱
به تو می اندیشد
۱۱-۱۲
به آرزویت میرسی
۱۲٫۱۳
به آرزوهایت میرسی
۱۳-۱۴
طرفداری از تو
۱۴-۱۵
یک سختی در راه داری
۱۵-۱۶
دوستت دارد
۱۶-۱۷
صحبت در مورد توست
۱۷-۱۸
ازدواج
۱۸-۱۹
تهدید
۱۹-۲۰
دیداربا کسی که سالها اورا ندیده ای
۲۰-۲۱
یک شب ترسناک
۲۱-۲۲
یک اتفاق خوب
۲۲-۲۳
خوابهای خوش
۲۳-۲۴

فال عطسه روز سه‌شنبه :


عطسه روز سه شنبه
ساعت
یک خیال
۶-۷
مواظب دوستانت باش
۷-۸
دررویایی هستی ولی نمیدانی
۸-۹
خوابهایت به حقیقت می پیوندد
۹-۱۰
با او رابطه برقرار میکنی
۱۰-۱۱
از خوابی وحشت داری
۱۱-۱۲
غمگینی
۱۲٫۱۳
بیش از حد کنجکاوی
۱۳-۱۴
فامیل میشوید
۱۴-۱۵
به زیبائیت نناز
۱۵-۱۶
به فکر آرزوهای گذشته ات باش
۱۶-۱۷
دیدار با کسی که دوستش داری
۱۷-۱۸
نامه ای دریافت میکنی
۱۸-۱۹
منتظری
۱۹-۲۰
به فکر فردا باش
۲۰-۲۱
مضطربی
۲۱-۲۲
کسی راجع به تو حرف می زند
۲۲-۲۳
به فکرت می رسد
۲۳-۲۴

فال عطسه روز چهارشنبه :


عطسه روز چهارشنبه
ساعت
خواب تو را می بیند
۶-۷
درموردت کنجکاوی میکند
۷-۸
مغرورنباش
۸-۹
اتفاقی برایت می افتد
۹-۱۰
هرگز فراموشت نمیکند
۱۰-۱۱
به تو فکر میکند
۱۱-۱۲
هوشیار باش
۱۲٫۱۳
به تو احترام میگذارد
۱۳-۱۴
به حرف مردم اعتماد دارد
۱۴-۱۵
از تو خوشش می آید
۱۵-۱۶
درست فکر کن
۱۶-۱۷
یک خبر جدید
۱۷-۱۸
دوست عزیزت می آید
۱۸-۱۹
در تکاپویی
۱۹-۲۰
بعدازظهر خوشی داری
۲۰-۲۱
صحبت درباره توست
۲۱-۲۲
منتظر کسی هستی
۲۲-۲۳
ازدواج
۲۳-۲۴

فال عطسه روز پنج‌شنبه :


عطسه روز پنج شنبه
ساعت
نامه دریافت میکنی
۶-۷
دیدارغیر منتظره
۷-۸
جوابش رابده
۸-۹
صحبت مهمی میشود
۹-۱۰
دوست دارد تو را ببیند
۱۰-۱۱
دیدار
۱۱-۱۲
خبر خوش
۱۲٫۱۳
دلت پیش اوست
۱۳-۱۴
دوستت دارد
۱۴-۱۵
اذیتش نکن
۱۵-۱۶
بعدازظهر خوشی داری
۱۶-۱۷
مواظب اوقات باش
۱۷-۱۸
کسی تو را دوست دارد و تو نمیدانی
۱۸-۱۹
هیچ اتفاقی نمی افتد
۱۹-۲۰
به کارهایش فکر کن
۲۰-۲۱
خیانت کار نباش
۲۱-۲۲
دیدار
۲۲-۲۳
خوش بختی
۲۳-۲۴

فال عطسه روز جمعه :


عطسه روز جمعه
ساعت
کمی صبر کن
۶-۷
فامیل میشوید
۷-۸
زیبایی امامغرور
۸-۹
به مسافرت میروی
۹-۱۰
با او رابطه برقرار میکنی
۱۰-۱۱
اولین عشقش هستی
۱۱-۱۲
صحبت درباره توست
۱۲٫۱۳
به میهمانی میروی
۱۳-۱۴
عاشق او میشوی
۱۴-۱۵
او را میبینی
۱۵-۱۶
مطمئن باش اولین عشقشی
۱۶-۱۷
خیانت کار نباش
۱۷-۱۸
ازدواج
۱۸-۱۹
اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش
۱۹-۲۰
در رنج و سختی قرار می گیرد
۲۰-۲۱
کمی درباره خودت فکر کن
۲۱-۲۲
به حرف مردم اهمیت نده
۲۲-۲۳
مواظب خودت باش
۲۳-۲۴