سرگرمی


0

ویژگی سال خروس

خروس سمبل وفاداری و وقت شناسی است. برای گذشتگان که ساعت شماطه ای نداشتند، بانگ خروس اهمیت ویژه…

1 2 3 131