عکسهای رودخانه ای از زباله در بیروت

شش ماه قبل مقامات شهر بیروت تصمیم به جمع آوری زباله ها در خیابانی گرفتند اما بعد از گذشت مدتی رودخانه ای از زباله این منطقه را فرا گرفت و کوچه و خیابان ها اطراف آن را غیرقابل زندگی کرد. در حال حاضر مقامات تصیمیم به انتقال زباله ها به روسیه گرفته اند.
عکسهای رودخانه ای از زباله در بیروت
دریایی از زباله
عکسهای رودخانه ای از زباله در بیروت
زباله و بهداشت
عکسهای رودخانه ای از زباله در بیروت
رودخانه آلوده
عکسهای رودخانه ای از زباله در بیروت
زندگی در لبنان
عکسهای رودخانه ای از زباله در بیروت
کشور لبنان
عکسهای رودخانه ای از زباله در بیروت

عکسهای رودخانه ای از زباله در بیروت

عکسهای رودخانه ای از زباله در بیروت

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید